O projekcie

Erasmus+ Przestrzeń publiczna – modele

Konsorcjum zostało powołane do życia pod koniec 2017 roku, uwzględniając wspólnotę interesów oraz przeszłych doświadczeń wyselekcjonowanych instytucji kultury w województwie śląskim. Konsorcjum tworzą Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (lider), Pszczyńskie Centrum Kultury oraz Mysłowicki Ośrodek Kultury. Wszystkie te instytucje od wielu lat realizują swój profil działalności m.in. polegający na umiejętnym ingerowaniu w przestrzeń publiczną poprzez działalność kulturotwórczą . Każda z tych instytucji spełnia tę funkcję poprzez różne metody oraz formy działania uzyskując podobną, wysoką efektywność.

Instytucje tworzące Konsorcjum mają odmienne doświadczenia w zakresie skali realizacji projektów międzynarodowych. Tylko lider konsorcjum – RIK w Katowicach posiada doświadczenie w inicjowaniu i efektywnej realizacji projektów międzynarodowych w sferze kultury. Pracownicy RIK skorzystali z Programu Grundtvig w 2013 roku odbywając wizytę w hiszpańskiej Murcji w ramach job-shadowing, podglądając pracę wiodących podmiotów kultury z tego regionu. W 2016 roku role się odwróciły i na zaproszenie autonomicznego regionu Adżaria w Gruzji przedstawiciele RIK przeprowadzili serię szkoleń i warsztatów skierowanych do pracowników adżarskich centrów kultury, dotyczących prowadzenia i organizowania działalności kulturowej, w tym działań sieciujących, badawczych i innych kształtujących pozytywnie przestrzeń publiczną. Ponadto należy zauważyć, że jedną z podstawowych funkcji RIKu (zapisaną w statucie) i jego dorobku jest pełnienie roli wspierającej, „parasolowej” względem podmiotów i środowisk tworzących ekosystem kulturalny w województwie śląskim.

Pozostałe instytucje tworzące konsorcjum nie posiadały dotychczas doświadczeń w zakresie współpracy międzynarodowej. Ich obecność w konsorcjum wydaje się tym bardziej zasadna w perspektywie nabycia pożądanych kompetencji przez pracowników wspomnianych podmiotów, ich dalszego rozwoju, również w kontekście międzynarodowym.

Kontakt z partnerami międzynarodowymi zwiększa możliwości rozwoju RIKu, wskazując inspiracje w zakresie prowadzenia niezawodowej edukacji dorosłych, ukazując jednocześnie aktualne trendy w tej formie edukacji. Natomiast w perspektywie pozostałych członków konsorcjum, nie mających doświadczeń we współpracy międzynarodowej, jest to szansa na włączenie do swej działalności innych sposobów myślenia o niezawodowej edukacji dorosłych.

Ostatecznie udział podmiotów w tworzeniu konsorcjum w kontekście zdobycia pożądanych kompetencji ma wzmacniać samo konsorcjum jako lidera, eksperta i promotora współcześnie prowadzonej niezawodowej edukacji dorosłych w województwie śląskim. Jednocześnie dla każdego podmiotu z osobna jest możliwością wzmacniania swej roli w tym samym zakresie w lokalnym czy regionalnym środowisku. Zaplanowane działania upowszechniające zdobytą wiedzę są jednym z czynników pozwalających osiągnąć ten cel.

Dzięki realizacji projektu konsorcjum w sposób systemowy prowadzić będzie spójne działania rozwojowe wewnętrzne i zewnętrzne. Mające na celu wzrost kompetencji aktualnych i przyszłych uczestników konsorcjum z jednej strony. Z drugiej, upowszechnianie modelu sieci podmiotów publicznych, poprzez właściwie zaprojektowane narzędzia rewitalizacyjne oraz sztuki, dedykowane środowiskom: edukatorów, animatorów i liderów społecznych, pracowników samorządowych oraz twórców. Działania te wymagają wiedzy w zakresie zarządzania: określania ryzyka i strategicznych szans konsorcjum, a także swoistej empatii i wrażliwości społecznej. Profesjonalne upowszechnianie modelu konsorcjum to praca z emocjami grup realizatorów i odbiorców w atmosferze